சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்

A constable who prefers to mind his own business gets into a situation where he has to hide from a most-wanted gangster.

Release Date: 2018-12-21

Rating: 4.6 votes(7)


சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் : Trailer

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் : Storyline

A constable who prefers to mind his own business gets into a situation where he has to hide from a most-wanted gangster.

Genres: Action| Comedy|

சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம் : Details

Release Date: 2018-12-21

Movie Revenue: $0

Movie Runtime: 134

Lanuage: