துருவங்கள் பதினாறு

துருவங்கள் பதினாறு

A former cop looks back on the case which left him disabled and forced him to quit the force.

Release Date: 2016-12-29

Rating: 8.1 votes(47)


துருவங்கள் பதினாறு : Trailer

துருவங்கள் பதினாறு : Storyline

A former cop looks back on the case which left him disabled and forced him to quit the force.

Tagline:16 Extremes

Genres: Thriller| Action| Crime| Mystery|

துருவங்கள் பதினாறு : Details

Release Date: 2016-12-29

Movie Revenue: $0

Movie Runtime: 105

Lanuage: